Baarly Oy:n tietosuojaseloste

11.4.2016

Tämä tietosuojaseloste koskee Baarly Oy:n tarjoamia palveluita, joita käyttämällä annat suostumuksesi tallentaa, käsitellä ja käyttää antamiasi henkilötietoja tämän selosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Baarly Oy (Y-tunnus: 2700274-3)
Huopalahdentie 14 B 25
00330 Helsinki
info@baarly.com

Yhteyshenkilö

Dan Lindholm
Baarly Oy
Huopalahdentie 14 B 25
00330 Helsinki
dan@baarly.com
+358 40 1788815

Rekisterin nimi

Baarly Oy:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Baarly Oy:n palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, sekä palveluiden laadun analysointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8§:n säännöksiin.

Rekisterin tietosisältö

Keräämämme käyttäjätiedot koostuvat muun muassa seuraavista tiedoista: sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana, etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli. Muita käytön perusteella palveluiden käyttäjiltä keräämiämme tietoja ovat muun muassa: maksutiedot, maksutapahtumat, tilaukset sisältöineen, sekä kirjautumiset.

Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä käyttäjältä itseltään, sekä mahdollisesti kolmansilta osapuolilta rekisteröidyn suostumuksen mukaan.

Tietojen luovutus ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Baarly Oy:n yhteistyökumppaneille palveluiden toteuttamista varten. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jos siihen löytyy pakottavaan lainsäädäntöön perustuva velvoite rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojaus

Rekisterimme ovat suojattuja alalla noudatettavien standardien mukaisesti. Tiedot tallennetaan palvelimille joita ylläpidetään ja turvataan asianmukaisella salauksella sekä muilla teknisillä turvatoimilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut itseänsä koskevat tiedot, sekä pyytää rekisterinpitäjältä rekisterissä esiintyvien virheellisten tietojen korjaamista. Jos rekisteröity haluaa tarkistaa mitä heitä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai pyytää tietojen korjausta, tulee hän lähettää pyyntönsä sähköpostitse osoitteeseen support@baarly.com